Om Stidsholt Idrætsforening

VEDTÆGTER

§ 1 NAVN OG HJEMSTED. 

Foreningens navn er Stidsholt IF, og hjemhørende i Frederikshavn kommune.

Foreningen er stiftet den 4/1-2007

§ 2 FORMÅL. 

Foreningen har til formål at samle idrætsinteresserede til idrætsudøvelse ved træning, stævner og turneringer med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben. Foreningen er tilbyder følgende 8 idrætsgrene, Gymnastik, e-sport, fodbold, håndbold, skydning, svømning, motionscykling og badminton. Foreningen er meldt ind i de 6 specialforbund/union, under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 3 MEDLEMSKAB. 

Som aktivt medlem optages enhver. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.

§ 4 INDMELDELSE. 

Indmeldelse sker skriftligt. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge.

§ 5 UDMELDELSE. 

Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6 KONTINGENT. 

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Medlemmer med over 3 måneders restance kan slettes med 14 dages varsel. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingentet. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 UDELUKKELSE OG EKSKLUSION. 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en vedtægtsændring.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned, og skal for at være lovlig, indkaldes skriftligt pr mail med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger inden generalforsamlingen. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning over det forløbne år.
3. Regnskab for det forløbne år.
4. Budget for det kommende år.
– herunder fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af Formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (min. 3 personer), revisor samt suppleanter.
8. Eventuelt.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indmeldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 10 BESTYRELSE. 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelte opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af Formand og min. 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er kasserer. Alle vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år.

§ 11 FORRETNINGSORDEN OG TEGNINGSRET. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af kassereren. Kassereren varetager foreningens økonomiske dispositioner.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.

§ 12 REGNSKAB. 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 13 REVISION. 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år gennemgå og påtegne det samlede regnskab, og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER. 

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15 OPLØSNING. 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 23/10-2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.